FreeStart Matka- ja Spordiklubi

 

 

Päev täis puhast matkarõõmu!

 

Klubisse sisseastumise ja väljaarvamise kord

Liikmete õigused ja kohustused:


1.1 Klubi liikmeks saab olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.


1.2 Klubi liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuste kohta.


1.3 Klubi sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

1.4 Klubi liikmemaksust vabastamise otsustab klubi juhatus. Vabastamise aluseks võivad olla teened klubi ees, aktiivne osalemine klubi tegevustes ja mujal sporditegevuses või muu seadusest tulenev või oluline põhjus.
 
1.5 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata juhatuse ettepanekul ning seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
      1.5.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
      1.5.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.


1.6 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.


Juhatuse poolt vastuvõetud ja kinnitatud 27.01.2013.a.

 

Klubi liikmemaksu suurus 2016-2017 aastal on 10 eurot iga liikme kohta. Eelpool mainitud tasu makstakse 1 kord aastas klubi arveldusarvele ning selgituseks märkida liikme nimi ja aasta mille eest liikmemaks tasutakse (näiteks: Paul Põld, liikmemaks 2012. aasta eest).